Kodex trenéra

1) Trenér TC Brno respektuje jedinečnost každého svěřence, chrání jeho důstojnost a lidská práva.

2) Trenér TC Brno respektuje právo každého svěřence na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva jiných svěřenců.

3) Trenér TC Brno dbá, aby jeho svěřenci za hráli vždy dle zásad fair-play.

4) Trenér TC Brno se spolu s rodiči spolupodílí na osobnostním rozvoji svých svěřenců.

5) Trenér TC Brno při vykonávání trenérské činnosti dává přednost své profesionalitě a odpovědnosti před soukromými zájmy.

6) Trenér TC Brno je spravedlivý ke všem svým svěřencům bez ohledu jejich herní úroveň a sociálně-ekonomické postavení.

7) trenér TC Brno vykonává každodenní tréninkovou činnost na nejvyšší možné odborné úrovni ve prospěch společného cíle s ostatními kolegy.

8) Trenér TC Brno neuráží, nepomlouvá a nepoužívá vulgární výrazy.

9) Trenér TC Brno je příkladem pro své svěřence.

10) Trenér TC Brno dbá o zdraví svěřenců.

11) Trenér TC Brno se chová ke svým svěřencům kamarádsky, ale současně si od nich udržuje přirozený odstup.

12) Trenér TC Brno odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku k systému TC Brno.

13) Trenér TC Brno respektuje názory, znalosti, zkušenosti a výsledky práce svých kolegů.

14) Trenér TC Brno vyjadřuje kritické připomínky ke svým kolegům vždy pouze v jejich přítomnosti a v situacích k tomu vhodných.

15) Trenér TC Brno se vyhýbá kritice práce trenérů jiných klubů.

16) Trenér TC Brno se snaží o udržení, resp. zvýšení své odborné úrovně.

17) Trenér TC Brno zná základní pravidla tenisu a alespoň rámcově i soutěžní řád.

18) Trenér TC Brno nepoužívá při tréninku mobilní telefon, pokud to není ze závažných důvodů nutné.

19 )Trenér TC Brno ctí etický kodex klubu TC Brno a dbá, aby hráči ctili etický kodex hráče TC Brno.